2020.gada Latvijas 3. līgas čempionāta reglaments

1.    MĒRĶIS UN UZDEVUMS

 

1.1.  Popularizēt futbolu Latvijas reģionos.

1.2.  Noskaidrot 2020.gada 3. līgas čempionāta uzvarētāju.

 

2.    SACENSĪBU VADĪBA

 

2.1.  Sacensības organizē LFF kopā ar LFF reģionālo centru vadītājiem un tās vada LFF Sacensību organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs, LFF Sacensību nodaļas specialists un attiecīgā reģiona vadītājs, saskaņā ar LFF Reglamentu “Par spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru (galv. trenerim jābūt C-LFF licencei) un šo Reglamentu.

2.2.  1.posma sacensības norisinās LFF reģionos, ar nosacījumu, ja reģionā ir vismaz 6 komandas. 1. posma sacensības notiek ne vēlāk kā līdz 2020.gada 18.oktobrim. 1.posma komandu skaitu un izspēles kārtību nosaka katra LFF reģiona vadītājs. Spēļu kalendārs tiek apstiprināts katra reģiona pirmssezonas sapulcē. Ja kādā no reģioniem čempionāta laikā komandu skaits paliek mazāks par 6 komandām, tad šī reģiona čempionāta komandas nevar kvalificēties 2.posma sacensībām.

2.3.  2.posma - finālturnīra izspēles kārtību nosaka LFF Sacensību organizācijas komiteja, ņemot vērā 3.Līgas reģionu skaitu. Finālturnīru organizē LFF Sacensību nodaļa.

2.4.  Spēļu pārcelšanas kārtību sacensību 1.posmā nosaka attiecīgā reģiona vadītājs. Sacensību 2.posmā, lai pārceltu kalendārā paredzēto spēli vai spēles sākuma laiku, ir jābūt nopietnam pamatojumam, kuru LFF Sacensību organizācijas komiteja izskata kā ārkārtēju gadījumu, ko kalendāra saskaņošanas brīdī nevarēja paredzēt, kā arī, ņemot vērā Latvijas kausa izcīņas spēļu datumus. Par iespējamām izmaiņām jāinformē LFF Sacensību nodaļa, iepriekš saskaņojot spēles pārcelšanu ar pretinieku komandu, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms kalendārā paredzētās spēles. Spēle var tikt pārcelta arī sakarā ar oficiālām Latvijas izlašu spēlēm, ja klubs deleģē – nacionālajai vai U-21 izlasei – vismaz divus spēlētājus, U-19 vai U-17 izlasēm – vismaz trīs spēlētājus. Minētajiem izlašu spēlētājiem ir jābūt izgājušiem laukumā vismaz vienā 3.līgas čempionāta spēlē. Neievērojot 5 dienu termiņu, izņēmuma gadījumos lēmumu par spēles pārcelšanu pieņem LFF Sacensību organizācijas komiteja.

2.5.  Čempionāta spēlēm, kuras tiek aizvadītas stadionos, kuros nav mākslīgā apgaismojuma vai kuros tas ir nepietiekams spēļu kvalitatīvai aizvadīšanai, ir jāsākas ne vēlāk kā 2 stundas pirms prognozētā saules rieta.

 

3.    PIETEIKUMI

 

3.1.  Apstiprinājums dalībai 2020.gada 3.līgas sacensībās ir jānosūta attiecīgā reģiona vadītājam līdz 2020.gada 26. martam. Vārdiskie pieteikumi, kuros jāuzrāda spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas datums, galvenā trenera vārds un uzvārds, licence, telefona Nr., oficiālais kluba e-pasts un spēļu laukuma adrese jāiesniedz vismaz 2 nedēļas līdz čempionāta sākumam vai ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.aprīlim, nosūtot uz e-pastu attiecīgā reģiona vadītājam. Minētajā pieteikumā arī jābūt spēlētāju parakstiem, kas apliecina, ka spēlētāji uzņemas atbildību par savu veselības stāvoklī sacensību laikā (attiecās arī uz papildus pieteikumiem/pārejām sezonas laikā). 1.posma sacensību kalendāriem ir jābūt ievadītiem COMET sistēmā līdz 2020.gada 26.jūnijam.

3.2.  Latvijas 3. līgas čempionātā var piedalīties tikai LFF reģistrētie spēlētāji. Spēlētāja reģistrācijas apliecinājums ir elektroniskā licence COMET sistēmā, kuru pēc pieprasījuma ir jāuzrāda spēles galvenajam tiesnesim.

3.3.  Komandas vārdiskais pieteikums jāievada, izmantojot COMET sistēmu (comet.lff.lv) ne vēlāk ka divas nedēļas pirms attiecīgā reģiona čempionāta sākuma.

3.4.  Visi spēlētāju un oficiālo personu ŗeģistrācijas pietiekumi čempionātam ir jāiesniedz COMET sistēmā vismaz 2 darba dienas pirms spēles.

3.5.  Pārejas starp klubiem ir atļautas līdz 2020.gada 21.augustam (ieskaitot), iesniedzot nepieciešamos dokumentus pārejas (transfēra) noformēšanai. 3.līgas čempionāta ietvaros vienam spēlētājam ir atļauta tikai viena pāreja sezonas laikā.

3.6.  Spēlētājs, kurš iepriekš nav bijis reģistrēts, kā arī sava kluba spēlētājs, kurš nebija pieteikts nevienā no čempionātiem, savā klubā var tikt pieteikts līdz 2020.gada 21.augustam.

3.7.  Čempionātā var piedalīties spēlētāji, kuri ir dzimuši 2004.gada 1.janvārī vai agrāk. Izņēmuma kārtā, ar ģimenes ārsta un vecāku atļauju var piedalīties spēlētāji, kuri dzimuši 2005.gadā.

3.8.  Latvijas 3. līgas čempionātā var piedalīties spēlētāji, kuri ir pieteikti Virslīgas dublieru, 1. līgas vai 2. līgas komandās, bet tādā gadījumā 3.Līgas komanda nepretendē uz iekļūšanu sacensību 2.posmā. Dalība vairāk kā vienā čempionātā ir atļauta tikai viena kluba ietvaros.

 

4.    DALĪBNIEKI

 

4.1.  Latvijas 3.līgas čempionātā var piedalīties tikai tie klubi, kuri ir LFF biedri vai LFF biedra kandidāti un tikai LFF reģistrētie spēlētāji, kuri apņemas pildīt reglamenta nosacījumus.

4.2.  Gadījumā, ja 1.posma uzvarētāji atsakās no dalības vai nevar piedalīties 2.posmā, LFF Sacensību organizācijas komiteja var pieņemt lēmumu par komandas dalību, kura ir ieņēmusi zemāku vietu 1.posma čempionātā.

4.3.  Katram klubam ir tiesības pieteikt neierobežotu skaitu spēlētāju, kuri nav federācijas sagatavotie spēlētāji. Vienlaicīgi laukumā ir jāatrodas vismaz 8 (astoņiem) spēlētājiem, kuri ir federācijas sagatavotie spēlētāji. Par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus. Spēlētāji ar Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības valsts pasi 3. līgas ietvaros tiek reģistrēti kā federācijas sagatavotie spēlētāji. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš ir federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits attiecīgi samazinās. Gadījumā, ja noraidījumu saņem spēlētājs, kurš nav federācijas sagatavotais spēlētājs, vai arī, ja šāds spēlētājs gūst traumu pēc tam, kad ir veikts reglamentā atļauto maiņu skaits, tad obligātais federācijas sagatavoto spēlētāju skaits nesamazinās.

4.4.  Spēlētāju starptautiskās pārejas ir jāveic saskaņā ar LFF nolikumu par spēlētāju starptautiskajām pārejam, pieprasot spēlētāja starptautiskās pārejas sertifikātu no spēlētāja iepriekšējā kluba valsts.

4.5.  Spēlētājs var būt pieteikts vienlaicīgi tikai vienā 3. līgas čempionāta komandā.

4.6.  Sacensību laikā var tikt veikta tā fotografēšana un/vai filmēšana. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājaslapā vai tās partneru sociālajos tīklos. Katrs sacensību dalībnieks - futbola klubs, piesakoties sacensībām, apliecina, ka saņēmis savu pieteikto spēlētāju/spēlētāju vecāku piekrišanu personas datu apstrādei un ir tiesīgs datus nodot Latvijas Futbola Federācijai, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu.

 

 

5.    SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

 

5.1.  Sacensības notiek pēc pastāvošajiem FIFA noteikumiem.

5.2.  Spēles laiks ir 2x45 minūtes.

5.3.  Atļautas 7 spēlētāju maiņas.

5.4.  Gadījumā, ja uz čempionāta kalendārā paredzēto spēli nevar ierasties čempionātam pieteiktais C-LFF treneris, tad komandai ir jānodrošina oficiālās personas atrašanās uz komandas soliņa un jāiekļauj minētā oficiālā persona spēles protokolā.

5.5.  Uz rezervistu soliņa spēles laikā var atrasties 7 (septiņi) spēlētāji un 6 (sešas) kluba oficiālās personas, kuras ir ierakstītas spēles protokolā. Ja oficiālā persona pēc tiesnešu aizrādījuma neieņem viņam paredzēto vietu, spēle tiek pārtraukta līdz tiesnešu aizrādījuma izpildei.

5.6.  Spēles laikā rezerves spēlētājiem, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.

5.7.  Rezervistu (vienlaikus ne vairāk kā 3, vienādi apģērbti un bez bumbām) iesildīšanas vietu pirms spēles nosaka spēles tiesnesis.

5.8.  Noraidītais spēlētājs vai oficiālā persona nedrīkst atrasties uz rezervistu soliņa, vai tā tuvumā un tai nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm.

5.9.  Laukuma saimnieku komandai jānodrošina nepieciešamā tehnika LFF COMET sistēmas izmantošanai, kā arī spēles protokola ievadīšana vismaz 30 minūtes pirms spēles (comet.lff.lv).

5.10. Laukuma saimnieku komanda nodrošina kārtību stadionā pirms spēles, tās laikā un pēc spēles, kā arī 3 spēles bumbas.

5.11. Stadionā, kurā tiek sarīkota spēle, jābūt:

- atbilstoši Spēles noteikumiem sagatavotam futbola laukumam (vismaz 30 minūtes pirms spēles sākuma);

- ģērbtuvei katrai komandai ar dušām un silto ūdeni;

- izolētai tiesnešu istabai ar nepieciešamām ērtībām un dzeramo ūdeni.

5.12. Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsas). Medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā jāsniedz arī viesu komandas spēlētājiem. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos laukuma saimnieku komanda nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

5.13. Vienas komandas spēlētājiem ir jābūt vienādiem formas tērpiem.

5.14. Laukuma saimnieku komanda pirmā nosaka formas krāsu, kādā tā piedalīsies sacensībās. Komandas formas krāsas ir jānorāda komandas pieteikumā (mājas, izbraukuma un vārtsarga kreklu, šortu un getru krāsas).

5.15. Laukuma saimnieku komanda nodrošina pretinieku komandai iespēju pēc spēles izmantot higiēnas prasībām atbilstošas dušas un sanitāro mezglu.

5.16. Sacensību 2.posmā laukuma saimniekiem ir jānodrošina sekojošas ar spēles organizēšanu saistītas prasības:

- stadiona atbrīvošana futbola spēles organizēšanai vismaz 60 minūtes pirms spēles;

- bumbu padevēji (ne mazāk kā 4 cilv.)

- FIFA prasībām atbilstošas 3 (trīs) spēļu bumbas (bumbu atbilstību novērtē spēles galvenais tiesnesis);

- nepieciešamības gadījumā, ātrās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšanu (medicīniskās palīdzības sniegšanai abu komandu spēlētājiem, oficiālajām personām un skatītājiem).

5.17. Komanda, kas uzvar Latvijas 3. Līgas čempionātā, iegūst tiesības 2021.gadā startēt Latvijas 2. Līgas čempionātā, savukārt Komanda, kas 3. Līgas čempionāta beigās ieņem otro vietu, divās spēlēs tiekas ar 2. Līgas klubu, kas 2020. gada 2. Līgas čempionātu noslēdz priekšpēdējā vietā. Minētās spēles notiek ne vēlāk kā divas nedēļas pēc 2. Līgas čempionāta beigām (izņemot gadījumus, kad tiek piemērots p.2.4.). Pirmās spēles saimnieku nosaka ar izlozi. Uzvarētāju nosaka pēc 2 spēļu rezultātiem. Ja 2 spēļu summā rezultāts ir neizšķirts, uzvarētāju nosaka, ņemot vērā to, kura komanda ir guvusi vairāk vārtus izbraukuma spēlē. Ja, ņemot vērā šo rādītāju, rezultāts joprojām ir neizšķirts, tiek spēlēts papildlaiks (2 x 15 min). Gadījumā, ja papildlaikā abas komandas gūst vienādu vārtu skaitu, uzvarētājs ir komanda, kura spēlē izbraukumā. Ja papildlaikā neviena no komandām negūst vārtus, uzvarētāju noskaidro ar pēcspēles 11 metru sitienu sēriju. Uzvarētājs izcīna tiesības piedalīties 2021. gada 2. Līgas čempionātā. Gadījumā, ja 3. Līgas čempionāta uzvarētājs atsakās no dalības 2021.gada Latvijas 2. Līgas čempionātā, LFF Sacensību organizācijas komiteja var pieņemt lēmumu par citas komandas iekļaušanu 2021.gada 2. Līgas čempionātā, ņemot vērā 3. Līgas čempionāta sportiskos rezultātus.

 

6.    PROTESTI

 

6.1.  Kluba (komandas) protesta gadījumā, spēles tiesnesis un/vai futbola kluba oficiālais pārstāvis veic attiecīgo ierakstu spēles protokolā 30 minūšu laikā pēc spēles beigām.

6.2.  Sacensību 2.posmā rakstisks protests, adresēts LFF DK, 24 stundu laikā (ja nākamā diena (dienas) ir svētku diena, tad nākamajā darba dienā) jānosūta vai jānogādā LFF Sacensību nodaļai. Protestā jāiekļauj iemesls un tā detalizēts apraksts. Iespējamos protesta iesniegšanas iemeslus nosaka LFF Disciplinārais reglaments. Protests jāparaksta kluba pilnvarotai personai. Protestu iesniedzot, klubam jāiemaksā LFF bankas kontā summa, kas ir norādīta LFF Disciplinārajā reglamentā. Maksājumu apliecinošs dokuments kopā ar protestu jāiesniedz LFF Sacensību nodaļai. Ja LFF DK protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam.

6.3.  Ja 24 stundu laikā pieteiktā protesta detalizēts apraksts netiek iesniegts LFF (ja nākamā diena (dienas) ir Latvijas valsts svētku diena vai brīvdiena, tad nākamajā darba dienā), tad klubs tiek sodīts, pamatojoties uz LFF Disciplināro reglamentu.

 

7.    TIESNEŠI

 

Uz 3. Līgas čempionāta spēlēm tiesnešu nozīmēšanu veic attiecīgā LFF struktūrvienība.

 

 

8.    UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

 

8.1.  Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru – 3 p., par neizšķirtu – 1 p., par zaudējumu – 0 p.

8.2.  Sacensību 1.posmā vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

a) labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iesistie vārti);

b) labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

c) vairāk gūto vārtu visās spēlēs;

d) vairāk uzvaru visās spēlēs;

e) labāks “Fair-Play” rādītājs čempionātā.

8.3.  Komandām, kuras izstājas vai tiek izslēgtas no čempionāta, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:5, ja tās nospēlējušas vismaz 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti (dalības maksa netiek atmaksāta).

 

9.    APBALVOŠANA

 

9.1.  3. Līgas 1.posma katra reģiona 1.-3. vietu ieguvējus Reģionu centru vadītāji apbalvo ar kausiem un medaļām (25 gab.). Čempionāta uzvarētāju, finālistu un 3.vietas ieguvēju LFF Sacensību nodaļa apbalvo ar kausiem un medaļām (25 gab.).

9.2.  Fināla labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar piemiņas suvenīriem, fināla tiesneši un inspektors – ar piemiņas balvām.

 

10. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

 

Dalības maksas apmēru un apmaksas termiņu nosaka attiecīgā reģiona vadītājs.

 

11. SACENSĪBU ĪPAŠUMA TIESĪBAS

 

11.1. Visas tiesības attiecībā uz sacensību organizēšanu, kā arī visi dati un statistika (tostarp datubāzes, kurās šie dati tiek glabāti) saistībā ar spēlēm un spēlētāju piedalīšanos 3. Līgas čempionātā ir tikai un vienīgi LFF īpašums. Bez rakstiskas LFF piekrišanas nevienam nav tiesību piekļūt vai nodrošināt piekļuvi šādu datu iegūšanai. Iepriekšminētais aizliegums neattiecas uz Klubiem, ja dati tiek iegūti, lai tos izmantotu tikai savas komandas un spēlētāju sagatavošanā, kā arī amatpersonu instruēšanā, izslēdzot jebkādu citu šo datu izmantošanas veidu.

11.2. LFF ir ekskluzīvs 3. Līgas čempionāta juridisko un faktisko komerctiesību īpašnieks. Komerctiesības sevī ietver – mediju tiesības, datu tiesības, jebkuras citas komerctiesības.

11.3. Klubiem ir tiesības izmantot 3. Līgas čempionāta komerctiesības, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu.

11.4. LFF ir ekskluzīva visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašniece, tostarp jebkādas pašreizējās vai nākotnes tiesības uz visiem 3. Līgas čempionāta audio un vizuālo materiālu veidiem, nosaukumiem, logotipiem, zīmoliem, mūziku, talismaniem, medaļām, plāksnēm, piemiņas priekšmetiem, trofejām un citiem atbilstošiem elementiem.

11.5. Jebkura iepriekš minēto tiesību izmantošana iespējama, saņemot iepriekšēju rakstisku LFF piekrišanu, un tai jāatbilst visiem LFF izvirzītajiem nosacījumiem.

11.6. LFF ir tiesīga deleģēt jebkuras šajā Reglamentā noteiktās tiesības, slēdzot attiecīgu līgumu.